Category Archives: เงินกู้

เคล็ดลับดีๆในการเลือกเงินกู้บุรีรัมย์รถยนต์

เมื่อพูดถึงการยืมเงินคุณควรรู้ว่าพวกเขาไม่เหมือนกันทั้งหมด มีหลายประเภทของเงินให้เงินกู้บุรีรัมย์และข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้อาจแตกต่างกันมาก สินเชื่อแต่ละประเภทต่างมีผลประโยชน์และความเสี่ยงของตนเอง เงื่อนไขของเงินกู้ที่มีหลักประกันอาจเข้มงวดกว่าเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน หนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้คือความพยายามในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ในกรณีที่คุณผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ของคุณ ตัวเลือกการชำระหนี้ของคุณอาจมีการจัดการที่แตกต่างกันในเงินกู้ที่มีหลักประกันมากกว่าเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที่มีความยากลำบากทางการเงินที่ขยายตัวคุณอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้บางประเภทที่ถูกตัดออกจากการล้มละลายการซื้อเงินกู้ที่สำคัญที่สุดเช่นที่บ้านหรือที่รถของคุณเรียกว่าการกู้ยืมเงินที่มีหลักประกัน พวกเขาเรียกว่าเงินกู้ที่มี หลักประกัน เนื่องจากหนี้ที่ได้มาภายใต้ประเภทเงินกู้ดังกล่าวมีประกันเป็นหลักประกัน เงินกู้บุรีรัมย์ถือเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน ในสินเชื่อจำนองผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเอาคืนบ้านหากคุณผิดนัดชำระเงิน เงินกู้บุรีรัมย์โดยที่ผู้ให้กู้จะใช้เวลามากกว่าสิทธิในบ้าน เงินกู้อาจขายบ้านเพื่อตอบสนองหนี้หนี้ที่ค้างชำระ เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์ยังมีหลักประกันเงินกู้ยืม ผู้ให้กู้สามารถเรียกคืนรถยนต์ของคุณและขายเพื่อกู้คืนเงินกู้ได้ หากการขายสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามจำนวนหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระคุณอาจต้องรับผิดในการชำระหนี้ส่วนที่เหลือจากหนี้ เงินกู้บุรีรัมย์ที่มีหลักประกันสามารถจัดการได้ยากกว่าเมื่อคุณพบปัญหาทางการเงิน เงินกู้ที่มีหลักประกันอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับถ้าคุณยื่นขอล้มละลาย ในบางกรณีบทที่ 7 การล้มละลายสามารถกำจัดหนี้ที่ค้างชำระในเงินกู้ที่มีหลักประกันได้ แต่คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินไปให้ผู้ให้กู้ ตามกฎหมายผู้ให้กู้ได้รับอนุญาตให้ยึด เลิกกิจการบางส่วนของสินทรัพย์ของคุณ เงินกู้บุรีรัมย์เพื่อที่จะปฏิบัติตามการชำระหนี้ของเงินกู้บุรีรัมย์ที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตามมีหลายรัฐที่กฎหมายล้มละลายอาจเสนอข้อยกเว้นสำหรับเนื้อหาบางส่วนของคุณ การยกเว้นการล้มละลายอาจทำให้บ้านและรถของคุณได้รับความคุ้มครองจากการเลิกกิจการในระหว่างการล้มละลาย บทที่ 13 การล้มละลายสามารถปกป้องทรัพย์สินของคุณจากการเลิกกิจการโดยผ่านแผนชำระคืนตามกำหนดเวลาตามบทที่ 13 แผนการชำระคืนช่วยให้คุณสามารถเก็บรักษาทรัพย์สินของคุณได้ในขณะที่คุณชำระเงินเพื่อกู้เงินในช่วง 3 ถึง 5 ปี เมื่อคุณเสร็จสิ้นแผนการชำระคืนคุณจะได้รับการปลดออกจากหนี้เงินกู้และเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สิน

Posted in เงินกู้, เงินกู้บุรีรัมย์ | Comments Off on เคล็ดลับดีๆในการเลือกเงินกู้บุรีรัมย์รถยนต์